HUSH HUSH STUDIO

 

YLEISET EHDOT VUOKRAAJALLE

HUSH HUSH Studio on paikka, jossa yhdistyvät omistajat ja vuokraajat palvelumme kautta. HUSH HUSH Studio huolehtii vuokraesineen (“Esine”) turvallisuudesta ja huollosta sekä luotettavan yhteisön ylläpidosta.

 

ESINEEN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Vuokraesine on varattavissa Vuokraajan toivomaksi vuokra-ajaksi osoitteessa https://hushhush.fi/ tai HUSH HUSH Studion kivijalassa. Vuokrahinta maksetaan varauksen yhteydessä.
Peruutuksen tai varauksen tapahtuessa alle 7 vrk ennen vuokrauksen alkua, on Vuokraaja velvollinen maksamaan koko sovitun vuokrahinnan.

 

VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET

Vuokraaja vastaa vuokraamistaan Esineistä niiden täydestä arvosta, kunnes ne on palautettu vuokraamoon.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan/lunastamaan vuokraamilleen Esineille sattuneet vahingot ja kadonneet osat.
Korvauksen yläraja on tuotteen sopimukseen merkitty korvaushinta.
Normaali pesu ja huolto sisältyy vuokrahintaan. Epänormaalista käytöstä johtuva likaantuminen veloitetaan erikseen. Lainaaja on velvollinen ilmoittamaan siitä HUSH HUSH Studiolle ja maksamaan ohjeistuksen mukaisen huollon. Vuokrattujen asusteiden muuntelu ja ompelu on ehdottomasti kielletty. Kaikessa esineen huollossa on noudatettava HUSH HUSH Studion antamaa ohjeistusta.
Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan noudon yhteydessä, että hän saa sovitut Esineet. Vuokrattuja Esineitä ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman Hush Hush Studion lupaa.

 

PALAUTUS

Vuokratut asusteet on palautettava sovittuna ajankohtana. Palautuksen myöhästymisestä veloitetaan maksu, joka on Esineen päivävuokra kerrottuna myöhästymispäivien lukumäärällä.
Mahdolliset palautus- ja lähetyskulut maksaa asiakas.

 

Hush Hush Studiolla on oikeus tarkistaa Vuokraajan henkilö- ja osoitetiedot sekä vaatia mahdollisesti lisätakuu Vuokraajalta tämän vuokraamista Esineistä. Maksettu takuusumma palautetaan täysimääräisenä Esineiden hyväksytyn palautuksen yhteydessä.
Esineen varaaminen ja sopimuksen tekeminen

Vuokraesine on varattavissa Vuokraajan toivomaksi vuokra-ajaksi osoitteessa https://hushhush.fi/ tai HUSH HUSH Studion kivijalassa. Vuokrahinta maksetaan varauksen yhteydessä. Vuokraajalla on mahdollisuus perua varauksensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa varauksen tekemisestä. Peruutus on kuitenkin tehtävä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen sovitun vuokra-ajan alkamista.

Mikäli Vuokraaja peruuttaa varauksensa määräajassa, palautetaan vuokrahinta kokonaisuudessaan. Muissa tapauksissa Vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokrahinnan.

Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.

Hush Hush Studiolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovaraus lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Hush Hush Studio varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitilillä on katetta ja että maksukortti on voimassa.
Vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti.

 

Esineen luovutus vuokraajan käyttöön
Hush Hush Studio luovuttaa esineen vuokraajille käyttökuntoisena, puhtaina ja sovitulla tavalla ja sovittuna aikana. Lisäksi Hush Hush Studio antaa riittävän opastuksen esineen käytöstä. Vuokrattava esine on tarkistettu Hush Husha Studion tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan Esineen vastaanoton yhteydessä esineessä mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Hush Hush Studiolle.
Mikäli Hush Hush ei täytä tämän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, Vuokraajalla on oikeus vaatia korvausta, jonka määrä on korkeintaan sovittu vuokrahinta.

Hush Hush Studiolla on oikeus tarkistaa Vuokraajan henkilö- ja osoitetiedot sekä vaatia mahdollisesti lisätakuu Vuokraajalta tämän vuokraamista Esineistä. Maksettu takuusumma palautetaan täysimääräisenä Esineiden hyväksytyn palautuksen yhteydessä.

 

Esineen käyttö vuokrauksen aikana
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan esineestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään esinettä vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava esineen kunnon ja siisteyden normaalista tarkkailusta.
Vuokraaja sitoutuu itse käyttämään esinettä. Vuokraajan tulee tunnistautua luotettavasti. Lisäksi hänen tulee täyttää Hush Hush Studion edellyttämät muut vaatimukset.

 

Vuokraajan vastuu vuokra-aikana
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan esinettä vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset. Vuokraajan vastuu on rajattu vuokrasopimuksessa todettuun korvausmäärään. Mahdollinen korvaus esineen vahingoittumisesta veloitetaan Vuokraajalta jokaisesta vahingosta erikseen.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vahingot täysimääräisinä ilman vastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä.
Vuokraaja on lisäksi velvollinen korvaamaan Esineen epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat puhdistuskustannukset.
Vuokraaja voi vapautua korvausvastuustaan, mikäli vahingosta saadaan täysi korvaus mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai Vuokraajan vakuutusyhtiöltä.

 

Vastuu esineen vahingoittumisesta
Esineen vuokraaja on aina ensisijaisesti vastuussa esineelle tapahtuvien vahinkojen korvaamisesta. Vuokraajan kotivakuutus ja/tai matkavakuutus saattaa korvata myös vuokratulle omaisuudelle sattuneet vahingot. Hush Hush Studio ei kuitenkaan vastaa vahingoista, mikäli Vuokraajan vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta Esineelle aiheutuneet vahingot.

 

Ehtojen muuttaminen
Näiden ehtojen muutoksista tiedotetaan Hush Hush Studion sivustolla tai sähköpostitse rekisteröityneille asiakkaille näiden ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Uusia vuokrauksia koskevat käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan tiedotusta seuraavana pankkipäivänä tai myöhempänä erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Hush Hush Studio voi tehdä olemassa olevia sopimuksia koskeviin käyttöehtoihin yksipuolisesti vähäisiä muutoksia tiedottamalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

 

Sopimusta koskevat riidat
Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Hush Hush Studion kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
Kuluttajan toimiessa sopijapuolena, jos sopimussuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, Omistaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn Omistajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava hakijan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa, ellei hakija halua nostaa kannetta Hush Hush Studion kotipaikan yleisessä alioikeudessa.
Sopimukseen ja vuokrasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.